Dierentehuis Levenslust

Pension CrumselaerALGEMENE VOORWAARDEN PENSION


ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

aHet pension: De instelling die de verzorging van het onder te brengen dier verzorgt voor de eigenaar gedurende de overeengekomen periode.

bDe pensionhouder: De vertegenwoordiger van het dierenpension.

cDe eigenaar: De eigenaar van het in het pension onder te brengen dier of diens gemachtigde.


ARTIKEL 2 - GELDIGHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het pension aangegane pensionovereenkomsten.


ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST

De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar dier in het pension volmacht aan de houder, die

deze volmacht aanneemt, om (gedurende het verblijf van het dier in het pension van de pensionhouder)

als een goed pensionhouder te handelen.


ARTIKEL 4A  RECHTEN EN PLICHTEN PENSIONHOUDER

1.Het pension verplicht zich conform de afgesloten pensionovereenkomst gedurende de

afgesproken periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals een vakbekwaam pension betaamt.

2.Het pension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gast dier.

Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk

vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorging van het gast dier.

3.Het pension mag zonder opgaaf van redenen een klant weigeren een aanbod te doen om een

gast dier te huisvesten.

4.Het pension mag het gast dier bij aanvang van de pensionperiode weigeren op te nemen als de vaccinatie onvoldoende is, of als het gast dier ziek of slecht verzorgd is, of de algemene conditie zwak is.

5.Het pension zal de klant informeren over hun waarnemingen of bijzonderheden met betrekking tot het gast dier gedurende de pensionperiode. Het pension informeert de klant als zij het gast dier in de toekomst niet meer willen en zullen huisvesten.


ARTIKEL 4B   VERANTWOORDELIJKHEDEN EN PLICHTEN EIGENAAR

1.De klant is verplicht aan het pension alle informatie te verstrekken die in het belang is van goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gast dier.

2.De klant verstrekt het pension de gegevens van een contactpersoon die namens hembeslissingen kan nemen over het gast dier als de klant zelf verwacht voor langere tijd afwezig te zullen zijn.

3.De klant is verplicht het gast dier tijdig in te enten en het bewijs af te geven dat het gast dier de vereiste vaccinaties heeft gehad.

4.De klant is verplicht het gast dier te behandelen tegen ecto- en endoparasieten. Behandeling uitgevoerd door de pensionhouder komen voor rekening van de eigenaar.

5.De klant is aansprakelijk voor de gevolgen van gebrekkige of onjuiste gegevensverstrekkingover het gast dier.

6.De klant houdt zich aan de vastgestelde openingstijden van het pension


ARTIKEL 5   ONGEVALLEN OF ZIEKTE

1.De klant neemt bij deze kennis van het feit dat de gast dieren in groepen kunnen worden gehuisvest of uitgelaten. Ondanks zorgvuldig inschatten van het pension kunnen bijtincidenten voorkomen. De klant kan het pension niet aansprakelijk stellen voor enige kosten voortvloeiend uit de gevolgen van een eventueel vechtpartij of bijtincident omdat de klant op de hoogte is van de risico's van het groepsgedrag bij honden en/of katten.

2.De klant machtigt hierbij het pension om bij ziekte (of bij redelijke vermoeden daarvan) of bij een ongeval met het gast dier de pensiondierenarts te consulteren.

3.Het pension zal al die maatregelen nemen die passen bij de gegeven situatie. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant.

4.Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van de gasthond kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn wordt dit gemeld aan de klant of aan diens contactpersoon. De klant bepaalt het vervolgtraject en betaalt de bijbehorende kosten. Indien dit contact vertragend werkt in de behandeling van het gast dier kan dit het pension niet worden toegerekend.

5.Het pension kan, op advies van de dierenarts, kalmerende of andere medicatie toedienen.

6.Het pension kan het gast dier overbrengen naar de ziekenboeg van het pension.

7.Het pension informeert de klant bij beëindiging van de pensionovereenkomst over de ziekte van het gast dier en de bijbehorende behandeling.


ARTIKEL 6   OVERLIJDEN VAN DE GAST DIER

1.Het pension informeert de klant of diens contactpersoon zo snel mogelijk over het overlijden van het gast dier. Het pension bewaart het stoffelijk overschot op verzoek van de klant tot een overeengekomen datum, met een maximum van 4 weken. Als de klant het stoffelijk overschot niet heeft opgehaald op de

overeengekomen datum dan wordt het stoffelijk overschot, op kosten van de klant, aangeboden voor destructie.

2.De klant kan het pension vragen om sectie op het gast dier te laten verrichten. De klant bepaalt

welke dierenarts de sectie uitvoert en betaalt tevens de kosten van de sectie.

3.De klant kan het pension vragen het stoffelijk overschot te laten cremeren of te begraven. Alle hiervoor gemaakte kosten zijn voor de klant.

4.Bij overlijden van het gast dier wordt de pensionovereenkomst beschouwd als te zijn beëindigd op de dag na de dag van overlijden van het gast dier. De klant betaalt de overeenkomstige pensionprijs


ARTIKEL 7 - BETALING

1.De eigenaar is gehouden de in de pensionovereenkomst vastgelegde pensionprijs bij het brengen van het dier te betalen aan de pensionhouder of aan één van diens medewerkers.

2.Wordt het dier eerder opgehaald dan na de ommekomst van de afgesproken periode, en zijn de totale kosten minder dan het bij het brengen van het dier betaalde bedrag, dan zal het teveel betaalde aan de eigenaar niet worden gerestitueerd, tenzij anders is overeengekomen met de pensionhouder.

3.De eigenaar is de hiervoor genoemde pensionkosten, kosten van eventuele medische behandeling(en) of inentingen van het dier en de eventuele chipkosten verschuldigd aan de pensionhouder. Deze extra kosten moeten worden voldaan bij het afhalen van het dier, tenzij ander is overeengekomen met de pensionhouder.

4.aBij niet betalen van de hiervoor omschreven kosten, welke ten laste komen van de eigenaar (ook indien vooruitbetaling niet meer toereikend is voor de betaling van deze kosten), zal zonodig de pensionhouder de eigenaar één maal schriftelijk (bij brief met ontvangstbewijs) aanmanen tot betaling van het achterstallige bedrag.

bDe aanmaning geschiedt aan het laatste bij de pensionhouder bekende verblijfsadres van de eigenaar. De eigenaar draagt de verantwoording voor het feit, dat de pensionhouder op de hoogte is van het juiste adres van de eigenaar.

cBij een tweede of verdere opvolgende overschrijding van de betalingstermijn door de eigenaar, is aanmaning door de pensionhouder, zoals hiervoor omschreven niet meer noodzakelijk. Indien de eigenaar (na aanmaning bij de eerste keer, zoals hiervoor bedoeld) voor een tweede maal de hiervoor omschreven betalingstermijn zou overschrijden met een termijn van 14 dagen of meer, wordt het in de overeenkomst omschreven dier (zonder dat enige verdere aanmaning is vereist)  reeds nu voor alsdan door de eigenaar onvoorwaardelijk aan de pensionhouder in eigendom overgedragen, welke eigendomsoverdracht de pensionhouder ook in dat geval van de eigenaar aanvaardt

dIndien binnen 14 dagen, nadat de pensionhouder de ontvangstbevestiging heeft terugontvangen, geen betaling door de eigenaar is ontvangen, draagt de eigenaar (reeds nu voor alsdan) het in de overeenkomst omschreven dier onvoorwaardelijk in eigendom over aan de pensionhouder, die na ommekomst van de hiervoor bedoelde veertiende dag enig en alleen eigenaar is geworden van het dier. De pensionhouder verklaart in dat geval (reeds nu voor alsdan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden en zorg te dragen voor de daarbij behorende eigendomsregistratie.

5.Voor de reservering van een plaats in het pension kunnen door de pensionhouder reserveringskosten berekend worden aan de eigenaar.


ARTIKEL 8   HET AFHALEN VAN HET DIER

1.Het dier zal worden afgehaald door de eigenaar op de tussen de eigenaar en de pensionhouder overeengekomen ophaaldatum. Bij aanvang van de dag volgend op deze datum zal de pensionovereenkomst beëindigd zijn.

2.Indien de eigenaar het dier niet bij de pensionhouder heeft opgehaald na het verstrijken van de overeengekomen pensiontermijn vindt aanmaning plaats zoals hiervoor in artikel 5 lid 4 van deze overeenkomst is omschreven. Indien de eigenaar gedurende 14 dagen na de eerste aanmaning in gebreke blijft met het ophalen van het dier vindt eigendomsoverdracht van het dier door de eigenaar aan de pensionhouder plaats, zoals hiervoor in artikel 5 breder is omschreven. De pensionhouder verklaart in dat geval (reeds nu voor alsdan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden.

3.De pensionhouder verkrijgt hiermee het recht het dier elders te huisvesten.


ARTIKEL 9   ANNULERING

1.Annulering van een reservering is mogelijk tot 14 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de opvangperiode.

2.Indien de eigenaar niet eerder dan 14 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de opvangperiode annuleert, is de eigenaar een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de pensionkosten voor de overeengekomen periode

3.In de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen is geen restitutie van de reserveringskosten mogelijk.


ARTIKEL 10  WIJZIGEN PENSIONVOORWAARDEN


Het bestuur van Stg Dierentehuis “Levenslust” kan deze pension voorwaarden wijzigen